WSPÓŁPRACA Z organizacjami pozarządowymi

OTWARTE KONKURSY OFERT

Rada Powiatu w Pile w dniu 25 listopada 2021 r. Uchwałą nr XXXIX.329.2021 przyjęła "Roczny Program Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. 

Na terenie Powiatu Pilskiego działa łącznie 638 organizacji pozarządowych (stan na dzień 31 grudnia 2022 r.):

Współpraca finansowa Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym, przebiegała w formie wspierania realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert  oraz w tzw. trybie małych zleceń. Zarząd Powiatu w Pile na podstawie obowiązujących przepisów ogłosił 5 otwartych konkursów ofert:


Tytuły zadań:

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Wartość udzielonych dotacji w ramach otwartych konkursów ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2022 r.

442 000

Upowszechnianie kultury fizycznej zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży

Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych 

Organizacja przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych

Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo

Zdjęcie grupowe dzieci w strojach sportowych na sali gimnastycznej.
Zdjęcie przedstawia wręczanie wyróżnienia.
Zdjęcie grupowe osób na sali gimnastycznej.
Zdjęcie grupowe osób podczas uroczystości wręczania nagród Starosty Pilskiego w kulturze i sporcie.
Zdjęcie grupowe dzieci na bieżni.
Zdjęcie grupowe osób w kapokach.

kultura

Wartość udzielonych dotacji w zakresie kultury w 2022 r.

 26 000

Organizowanie imprez kulturalnych

Zdjęcie pozujących kobiet w strojach ludowych.
Zdjęcie widowni podczas warsztatów kulinarnych.
Zdjęcie osób przy stole z potrawami i ozdobami wielkanocnymi.

Działalność Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białośliwiu

Towarzystwo Wyrzyska Kolejka Powiatowa w 2022 r. wspierało przede wszystkim inicjatywy przyczyniające się do rozwoju społeczno-gospodarczego terenów objętych siecią kolejki wąskotorowej, w tym związanych z lokalną polityką przewozową osób, aktywną ochroną dziedzictwa technicznego na obszarze Powiatu Pilskiego.

Dotacja w wysokości 10.000,00 zł przeznaczona została na uruchomienie letnich przewozów pasażerskich w dniach od 3 maja 2022 r. do 25 września 2022 r. Pozostałą kwotę dotacji w wysokości 64.947,67 zł członkowie Towarzystwa przeznaczyli na remont torowiska na szlaku Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białośliwiu. 

Zdjęcie przedstawia kolejkę wąskotorową.

tryb małych zleceń

Zarząd Powiatu w Pile, opiniował także oferty realizacji zadania publicznego, złożone w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert – tryb małych zleceń

Wartość udzielonych dotacji na wspieranie 

i upowszechniane kultury fizycznej W TRYBIE MAŁYCH ZLECEŃ


113 650

Dotacje udzielone w ramach tzw. małych zleceń w 2022 r.

Wartość udzielonych dotacji na kulturę, sztukę 

i ochronę dóbr kultury W TRYBIE MAŁYCH ZLECEŃ 


4 000

Wsparcie z zakresu kultur, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

PATRONAT HONOROWY STAROSTY PILSKIEGO

W 2022 r. odbyło się 40 działań, realizowanych przez organizacje pozarządowe, pod patronatem honorowym Starosty Pilskiego:

Wykaz działań objętych patronatem Starosty Pilskiego w 2022 r.