DEMOGRAFIA

Liczba mieszkańców na koniec 2022 roku

131 046-0,72%

do roku 2021

Źródło danych: GUS

1 237

Zameldowania na 

pobyt stały

1 786

Wymeldowania 

pobytu stałego

1 319

Liczba 

urodzeń

2 383

Liczba 

zgonów

Według danych GUS liczba ludności Powiatu Pilskiego w 2022 r. wynosiła 131.046 osób. W stosunku do roku poprzedniego liczba ludności zmniejszyła się o 0,72%. Spadek ten, spowodowany jest znaczną przewaga liczby zgonów nad liczbą urodzeń. Ponadto liczba osób dokonujących wymeldowań jest wyższa od liczby zameldowań na pobyt stały. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań dokonał korekty liczby ludności w latach 2020-2021, co spowodowało zmniejszenie liczby mieszkańców z 136.112 w 2019 r. do 132.936 w 2020 r. Wskazać należy, że Powiat Pilski boryka się z problem zmniejszającej się liczby ludności od kilku lat, co potwierdzają dane zawarte na wykresie. Sytuacja w Powiecie Pilskim nie odbiega jednak w tym zakresie od trendów krajowych, czy europejskich.

Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat