OCENA OGÓLNA - DEMOGRAFIA

Sytuacja Powiatu Pilskiego na tle grupy porównawczej - DEMOGRAFIA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA powiatu

Z punktu widzenia oceny demograficznej powiatu należy wskazać, że w przypadku większości analizowanych wskaźników sytuacja powiatu została oceniona jako sprzyjająca lub jest zbliżona do średniej w grupie porównawczej. Dotyczy to m.in. wskaźnika liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym, przyrostu naturalnego oraz liczby ludności w wieku szkolnym. W Powiecie Pilskim udział ludzi młodych jest wyższy niż w porównywalnych powiatach, co wpływa również na poprawę sytuacji biorąc pod uwagę wskaźnik zastępowalności pokoleń na rynku pracy. Podobnie jak to miało miejsce w poprzednim roku, nieco gorzej na tle grupy porównawczej powiat wypada biorąc pod uwagę wskaźnik salda migracji oraz dochodów z PIT na mieszkańca. Wskaźnik salda migracji kształtuje się niezmiennie na zbliżonym poziomie (-2,9 za okres 2019-2021 oraz 2020-2022). Z kolei udział wpływów z PIT w analizowanym okresie wzrastał, przy tym dynamika wzrostu tych dochodów była niższa niż w powiatach należących do grupy porównawczej.

Wskaźniki w obszarze DEMOGRAFIA