WSPÓŁPRACA W ZWIĄZKACH I STOWARZYSZENIACH

STOWARZYSZENIE ''PARTNERSTWo DLA ROZWOJU KRAJNY''

Zebranie założycielskiego stowarzyszenia "Partnerstwo dla Rozwoju Krajny".

24 maja 2022 r. w MDK ISKRA w Pile odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Rozwoju Krajny".

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów Powiatu Pilskiego i Złotowskiego oraz gmin: Wysoka, Białośliwie, Miasteczko Krajeńskie, Wyrzysk, Łobżenica oraz Zakrzewo i Lipka. 

Powiat Pilski reprezentowało dwóch przedstawicieli: Eligiusz Komarowski, starosta pilski oraz Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski.

Zgodnie z porządkiem obrad podjęto uchwałę o powołaniu Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Rozwoju Krajny" i usytuowaniu jego siedziby oraz o przyjęciu Statutu. Ponadto dokonano wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia i członków Komisji Rewizyjnej.

Przypomnijmy, że samorządy Partnerstwa dla Rozwoju Krajny uczestniczą w nowatorskim projekcie Pilotażu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – Centrum Wsparcia Doradczego, dzięki czemu mają możliwość sięgania po dodatkowe środki, także specjalnie dedykowane na takie projekty. 

Dzięki nim jest szansa na rozwój turystyki (np. na rewitalizację Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białośliwiu, budowę ścieżek rowerowych, rozwój szlaków kajakowych), rozbudowę infrastruktury drogowej, programy profilaktyki zdrowotnej, nowatorskie programy edukacyjne i dostosowanie ich do potrzeb lokalnych przedsiębiorców, czy na projekty społeczne - nowe usługi dla seniorów.

Zdjęcie osób siedzących przy stole, z podniesioną prawą ręką.
Zdjęcie osób siedzących przy stoliku.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Związku Miast Polskich i Fundacji Fundusz Współpracy, którzy pogratulowali wszystkim zebranym utworzenia pierwszego w kraju Stowarzyszenia Partnerskiego, które jest swego rodzaju zwieńczeniem dotychczasowych działań realizowanych w ramach Centrum Wsparcia Doradczego.

Piotr Przybysz, przedstawiciel Fundacji Fundusz Współpracy wygłosił prelekcję nt. założeń Centrum Wsparcia Doradczego Plus, które jest kontynuacją dotychczasowych działań Partnerskich i do udziału w którym zakwalifikowało się także Partnerstwo dla Rozwoju Krajny.

Głównym celem projektu CWD Plus jest to, aby uczestniczące w nim samorządy lokalne przełamały praktykowane do tej pory standardowe podejście do realizacji działań rozwojowych, wdrożyły partnerski model działania oraz nauczyły się w jaki sposób wykorzystywać doświadczenie partnerów oraz wspólny potencjał rozwojowy.

Zdjęcie Starosty Pilskiego mówiącego przez mikrofon.
Zdjęcie osób zebranych w sali i siedzących przy stole.

Ponadto, kluczowym celem projektu jest wzmacnianie kompetencji władz lokalnych w zakresie planowania strategicznego i projektowego. Projekt CWD Plus ma też wymiar praktyczny. Z jednej strony w ramach procesu doradczego przygotowane zostaną dokumenty strategiczne, istotne z punktu widzenia polityki rozwoju i polityki spójności, z drugiej natomiast – rozwinięte zostaną kompetencje do planowania i realizacji projektów rozwojowych wdrażanych w partnerstwie z innymi samorządami.

CWD Plus to także szereg działań służących wzmocnieniu wymiany informacji i tworzeniu trwałych relacji pomiędzy samorządami lokalnymi, regionalnymi oraz poziomem krajowym. Służyć temu będą spotkania w ramach sieci wymiany doświadczeń i tworzona w ramach projektu baza wiedzy.

- Kolejnym etapem działania Partnerstwa była właśnie jego instytucjonalizacja, czyli założenie Stowarzyszenia, co w konsekwencji znacznie ułatwi aplikowanie o środki finansowe z różnych źródeł zewnętrznych. Partnerstwo opracowało już Strategię Terytorialną, w której znalazł się szereg działań zmierzających do podniesienia komfortu życia mieszkańców, wzrostu atrakcyjności gospodarczej i turystycznej regionu gmin i powiatów pilskiego i złotowskiego – mówił Eligiusz Komarowski, starosta pilski i prezes zarządu Stowarzyszenia "Partnerstwo dla Rozwoju Krajny".

Zdjęcie kobiet rozmawiających ze sobą.
Zdjęcie mężczyzny w towarzystwie dwóch kobiet.

spotkania WÓJTÓW I BURMISTRZÓW GMIN POWIATU PILSKIEGO

Zdjęcie przedstawia osoby zebrane na spotkaniu.

16 lutego 2022 r. Starosta pilski Eligiusz Komarowski spotkał się z burmistrzami i wójtami gmin tworzących Powiat Pilski. 

Podczas spotkania omówiono współpracę podczas organizacji najważniejszych wydarzeń roku ubiegłego, które organizowane były we współpracy samorządów gmin oraz Powiatu Pilskiego.

Drugie spotkanie starosty pilskiego z burmistrzami i wójtami gmin wchodzących w skład powiatu pilskiego miało formułę konwentu.  

W spotkaniu wzięli udział także Arkadiusz Kubich, wicestarosta pilski oraz Artur Bąk, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pile. 

Rozmawiano m.in. o bieżących inwestycjach w gminach, również tych realizowanych przez Powiat Pilski – Starostwo Powiatowe oraz o współpracy, także przy wspólnym finansowaniu różnych przedsięwzięć.

Zdjęcie osób zebranych na spotkaniu w sali.

Jednym z priorytetów są inwestycje drogowe i budowa chodników na terenie gmin powiatu. Obecnie Powiat Pilski – Starostwo Powiatowe realizuje wiele takich przedsięwzięć. Na ukończeniu jest modernizacja ponad 2-kilometrowego odcinka ul. Kamiennej na terenie Gminy Piła, przygotowywana jest przebudowa  6-kilometrowego odcinka drogi Kijaszkowo-Czajcze-Wysoka (drugi odcinek obwodnicy północnej), na który Powiat Pilski pozyskał 12 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

Trwają także prace modernizacyjne na innych drogach powiatowych, na które Powiat Pilski pozyskał kolejne środki z tego funduszu, łącznie blisko 15 mln zł. Za te pieniądze wyremontowanych zostanie prawie 20 km dróg w gminach. Remonty już się zaczęły, m.in. w gminie Wyrzysk na odcinku Wyrzyska Skarbowy - Gleszczonek - Glesno, a ruszają już kolejne.

KONWENT NT. TRANSPORTU PUBLICZNEGO

Zdjęcie osób zebranych na Konwencie Samorządów.
Zdjęcie osób zebranych na Konwencie Samorządów

W dniu 26 września 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Pile odbył się Regionalny Konwent Samorządowców z powiatów pilskiego i czarnkowsko-trzcianeckiego, któremu przewodniczył starosta pilski Eligiusz Komarowski.

Tematem wiodącym Konwentu było omówienie założeń ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i możliwościach pozyskania środków finansowych, z których Powiat Pilski skorzystał w roku 2022.

Podczas spotkania Powiat Pilski podzielił się doświadczeniem w zakresie procedury aplikowania o środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, w ramach których pozyskał środki finansowe od Wojewody Wielkopolskiego.

Poruszone zostały również problemy dot. sytuacji transportu publicznego na terenie obu powiatów a także możliwości nawiązania współpracy.

W Konwencie uczestniczyli:

KONWENT PCPR

19 grudnia 2022 r. w Centrum Powiatowym ISKRA w Pile odbył się konwent pn. „Interdyscyplinarne działania na rzecz rodziny i dobra dziecka”.

Na konwent zostali zaproszeni przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorzy i kierownicy ośrodków pomocy społecznej, przedstawiciele pracowników socjalnych i asystentów rodziny, rodzin zastępczych, WOA w Pile, Sądu Rejonowego w Pile III Wydział Rodzinny i Nieletnich, pracowników ochrony zdrowia i placówek oświatowych z powiatu pilskiego. 

Samorząd Powiatu Pilskiego reprezentował Krzysztof Sadowski, etatowy członek Zarządu Powiatu w Pile. 

Podczas konwentu prelegenci – praktycy, na co dzień współpracujący z rodzinami i dziećmi poruszyli następujące zagadnienia:

KONWENT OŚWIATOWY

Dnia 16 grudnia 2022 r. Powiat Pilski zorganizował konwent oświatowy, podczas którego zaprezentowano ofertę edukacyjną szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski na rok szkolny 2023/2024.

Na spotkanie do Młodzieżowego Domu Kultury Iskra w Pile zaproszono: przedstawicieli Zarządu Powiatu w Pile, komisję edukacji spraw społecznych i bezpieczeństwa Rady Powiatu w Pile, wójtów, burmistrzów gminy powiatu pilskiego, członków Powiatowej Rady Rynku Pracy, związki zawodowe oświaty, przedstawicieli uczelni wyższych, przedstawicieli zrzeszenia pracodawców - Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski, pracodawców współpracujących ze szkołami i placówkami oświatowymi prowadzonymi przez Powiat Pilski oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski.

Podczas spotkania wysłuchano wystąpienia doradcy zawodowego Mariusza Wesołowskiego, doradcy zawodowego z ZSE Piła, który zwrócił uwagę na uwarunkowania uczniów w wyborze dalszej drogi edukacyjnej (predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania uczniów).

Pokazano też barometr zawodów na 2023 r. (to ogólnopolskie badanie realizowane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie) i deficyt poszukujących pracy w województwie wielkopolskim, jak też powiecie pilskim. Podczas spotkania wskazano też zawody z największą tendencją spadkową i zwyżkową.


- Opinia uczestników konwentu, w tym przedstawicieli pracodawców, instytucji rynku pracy i  samorządów, zawsze jest brana pod uwagę przy tworzeniu oferty edukacyjnej - mówił Krzysztof Sadowski, etatowy członek Zarządu Powiatu w Pile, który w imieniu władz Powiatu Pilskiego brał udział w konwencie oświatowym.  

Zdjęcie kobiet siedzących na czerwonych krzesłach.
Zdjęcie kobiety z teczką, mówiąca przez mikrofon.
Zdjęcie osób siedzących w sali.
Zdjęcie przedstawia osoby siedzące w sali.