DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności serwisu
Raport o stanie powiatu pilskiego w 2022 r.

Powiat Pilski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pilski-2022.curulis.pl

 


Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wyłączenia:

1.  Strona zawiera elementy nie spełniające wymogów kontrastu.

2.  Materiały filmowe z dźwiękiem udostępnione na stronie nie zawierają zsynchronizowanych napisów. Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maciej Dembiński:

E-mail: maciej.dembinski@powiat.pila.pl

Tel.; 67 210 94 94

 

Każdy ma prawo:

 

Żądanie musi zawierać:

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania:

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

Telefon (22) 551 77 00

e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl