transport i Łączność

wydatki na transport i łączność w 2022 r.

18 465 765

+77,89%

do roku 2021

Wydatki poniesione na transport i łączność w 2022 r. w stosunku do roku 2021 wykonano na poziomie wyższym o blisko 78%. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Pile Nr XL.335.2021 z 21 grudnia 2021 r. na drogi publiczne powiatowe na rok 2022 uchwalono plan wydatków w wysokości 8.626.712,00 zł. Po dokonanych zmianach plan ten został określony kwotą 18.964.526,83 zł. Na utrzymanie dróg powiatowych, tj. remonty, bieżące utrzymanie i inwestycje, zaplanowano kwotę 18.964.526,83 . W roku 2022 ustalono plan wydatków, które w 2022 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 153.750,00 zł. Ogółem w 2022 r. na utrzymanie dróg powiatowych bez dotacji celowych wydatkowano kwotę 17.956.599,66 zł, co stanowi 94,74 % przeznaczonego na realizację tych zadań planu. Po 15.000,00 zł przekazano w formie dotacji celowej dla Gminy Wyrzysk i Gminy Łobżenica na bieżące utrzymanie chodników i parkingów w pasie drogowym dróg powiatowych położonych w obrębie ww. gmin.

transport publiczny

3

Liczba linii 

autobusowych, których organizatorem w 2022 r. był Powiat

189

Długość linii autobusowych, których organizatorem w 2022 r. był Powiat - w obie strony

34 321

Liczba pasażerów komunikacji
publicznej, których organizatorem
w 2022 r. był Powiat

Od 1 września 2022 r. w gminach Powiatu Pilskiego przybyło 26 połączeń autobusowych. Na uruchomienie nowych połączeń autobusowych Powiat Pilski pozyskał 200 tys. zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych, 20 tys. zł to wkład własny Powiatu Pilskiego. Kursy odbywają się na trzech trasach: 

Siec połączeń współfinansowana przez powiat pilski.

W grudniu 2022 r. podpisano kolejne umowy w sprawie realizacji połączeń autobusowych. Zgodnie z założeniami, przewozy na 7 liniach w 2023 r. będą realizowane przez trzech przewoźników, z którymi podpisano umowy. Całkowita  wartość zadania to 1.276.595,28 zł, przy czym 1.126.407,60 zł to środki pochodzące od Wojewody Wielkopolskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych, natomiast 150.187,68 zł to środki własne Powiatu Pilskiego. To kolejny przykład doskonałej współpracy na rzecz mieszkańców. 

Oprócz połączeń komunikacyjnych, których organizatorem w 2022 r. był Powiat, na terenie Powiatu funkcjonowały łącznie 32 linie autobusowe komunikacji publicznej w ramach wydanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

infrastruKTURA DROGOWA

0,13

Budowa nowych dróg (w km)

3,4

Przebudowa i modernizacje dróg (w km)

1,3

Budowa i przebudowa chodników (w km)

REMONTY CZĄSTKOWE I INNE ZADANIA REMONTOWE

W 2022 r. na drogach powiatowych Powiatu Pilskiego wykonano remonty cząstkowe nawierzchni na łącznej powiedzchni 45.624,30 m2. Zakres prac wykonanych na terenie poszczególnych gmin przestawia się następująco:


Łączny koszt remontów ww. dróg wyniósł 1.498.797,47 zł. 


Na pozostałe usługi remontowe dróg  wydatkowano 139.594,66 zł a objęły one:

wraz z wyposażeniem przejścia dla pieszych w dodatkowe elementy BRD,

Gmina Szydłowo,

usługi ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM DRÓG POWIATOWYCH

W 2022 r. wydatki na zakup usług pozostałych wykonano na poziomie 2.654.038,16 zł. Zadania obejmowały m.in.:

zadania inwestycyjne W ZAKRESIE DRÓG POWIATOWYCH

Zadania inwestycyjne w 2022 r. zrealizowano na poziomie 13.188.716,36 zł, z czego:

Zdjęcie przedstawia prace przy przebudowie ul. Kamiennej w Pile

Przebudowa ul. Kamiennej w Pile

Zdjęcie przedstawia prace przy remoncie drogi.

Przebudowa ul. Kamiennej w Pile

Droga powiatowa w Śmiłowie.

Droga powiatowa w Śmiłowie

Nowy ciąg drogi powiatowej nr 1177P w Śmiłowie.

Droga powiatowa w Śmiłowie

Realizacja inwestycji w ramach tzw. wydatków niewygasających 


Zgodnie z podjętą przez Radę Powiatu w Pile w dniu 21 grudnia 2021 r. uchwałą Nr XL.337.2021 w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego w wykazie planowanych wydatków zawarte zostały zadania inwestycyjne, które zostały wykonane pod nazwą:

„Modernizacja 6 przejść dla pieszych usytuowanych w ciągu dróg powiatowych dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r.” na wartość 288.550,26 zł.  Zgodnie z zawartą Umową Nr 15.29/21 z dnia 10 listopada 2021 r. o dofinansowanie zadania Powiat Pilski uzyskał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r. w wysokości 80 % wydatków kwalifikowalnych, tj. 231.239,97 zł. W ramach zadania wykonano:


„Nakładki bitumiczne” na wartość 486.430,12 zł składają się następujące elementy:

Zmodernizowane przejście dla pieszych w Miasteczku Krajeńskim.

Zmodernizowane przejście dla pieszych w Miasteczku Krajeńskim

Zmodernizowane przejście dla pieszych w m. Wysoka.

Zmodernizowane przejście dla pieszych w m. Wysoka

Od 1 stycznia 2022 r. 27 ulic wróciło pod zarząd Powiatu Pilskiego. Powiat corocznie przekazywał Gminie Piła 2 mln zł (1 mln zł na inwestycje na drogach i na obiektach inżynieryjnych oraz 1 mln zł na bieżące utrzymanie). Dodatkowo, Gmina pobierała opłaty z tytułu umieszczenia reklam i za zajęcie pasa drogowego. To kolejne ponad 200 tys. zł wpływu rocznie do budżetu miasta. 30 września 2021 r. włodarz Piły wypowiedział porozumienie w sprawie zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta i z początkiem 2022 r. wróciły one pod zarząd Powiatu Pilskiego. Wykaz 27 ulic w Pile, które z dniem 1.01.2022 r. wróciły pod zarząd Powiatu:

1 Maja, 11 Listopada, Browarna, Młodych (Piła-Kalina-Byszki), Ceglana, Kamienna (Zawada-Piła), Kossaka (Piła-Zelgniewo-Śmiłowo-Kaczory-Chodzież), Kwiatowa, Lelewela, Lotnicza, Ludowa, Łączna, Medyczna, Mickiewicza, Okólna, Okrzei, Podchorążych, Roosevelta, Rydygiera, Staromiejska, Śniadeckich, Towarowa, Tucholska, Wałecka, Wawelska (Piła-Leszków-Kaczory), Wiosny Ludów, Wyspiańskiego  (Kotuń-Piła), Zygmunta Starego. 

statystyki komunikacyjne

31 050

Liczba wydanych decyzji w zakresie rejestracji pojazdów w 2022 r. (czasowa, stała i warunkowa)

3 656

Liczba wydanych praw jazdy w 2022 r. (krajowe i międzynarodowe)

92

Liczba wydanych decyzji w zakresie  licencji i zezwoleń transportu drogowego w 2022 r.

2 105

Liczba wydanych decyzji w zakresie wyrejestrowania pojazdów w 2022 r.

761

Liczba zatrzymanych praw jazdy w 2022 r.

11 450

Liczba wydanych zalegalizowanych tablic rejestracyjnych w 2022 r.