sprawy społeczne

REALIZOWANE PROGRAMY Związane z POMOCĄ SPOŁECZNĄ I ZDROWIEM

Realizacja zadań związanych ze sprawami społecznymi, rodziną oraz zdrowiem stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityk programów i strategii przyjętych przez władze Powiatu Pilskiego. Do najważniejszych z nich należą:

Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.

Wysokość zrealizowanych wydatków w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny:

46 076 875
+6,17%
do roku 2021

Stabilny poziom wydatków na pomoc społeczną i wsparcie dla rodziny w 2022 r. wiąże się przede wszystkim z utrzymaniem wydatków Powiatu Pilskiego na funkcjonowanie domów pomocy społecznej oraz wsparcie dla rodzin zastępczych. W 2022 r. istotne znaczenie miało również finansowanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych. Na wskazane 3 główne obszary związane ze sprawami społecznymi, przeznaczono ponad 77% wszystkich wydatków budżetu społecznego Powiatu Pilskiego w 2022 r.

Budżet społeczny Powiatu Pilskiego w 2022 r.

  2 022 915

Utrzymanie i zadania realizowane przez PCPR

  495 647

Utrzymanie i zadania realizowane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

1 207 211

Utrzymanie i zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy "Caritas"

23 968 533

Utrzymanie i zadania realizowane przez Domy Pomocy Społecznej

  5 403 469

Utrzymanie i zadania realizowane przez Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

  11 946 959

Pozostałe wydatki w zakresie pomocy społecznej i wsparcia dla rodzin

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w 2022 r. realizowało zadania powiatu pilskiego dotyczące rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych. Celem tych działań jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Organizowało opiekę dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej, których rodzice biologiczni zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej, bądź władza ta została im ograniczona lub zawieszona. W szczególności przez organizowanie, prowadzenie rodzinnej pieczy zastępczej i kierowanie do placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Oprócz pomocy finansowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile oferowało pomoc poprzez integrację ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, zwłaszcza młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz zakłady poprawcze. Prowadziło również działalność informacyjną, mającą na celu przybliżenie istniejących praw i uprawnień posiadanych przez takie osoby.

Ponadto realizowało programy resortowe oraz projekty dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej mające na celu integrację społeczną oraz aktywizację osób niepełnosprawnych i bezrobotnych.

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Pile zrealizowało w 2022 r. budżet na poziomie 8.616.608,69 zł, z czego:

W okresie sprawozdawczym od stycznia do grudnia 2022 r. w imieniu Starosty Pilskiego w ramach realizacji wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zostało wystawionych 1.067 decyzji administracyjnych w tym:

W okresie sprawozdawczym od stycznia do grudnia 2022 r. na terenie Powiatu Pilskiego funkcjonowały łącznie 189 rodzin zastępczych, w których przebywało 335 dzieci. Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. na terenie Powiatu Pilskiego funkcjonowało 165 rodzin, w których przebywało 285 dzieci.

Zdjęcie przedstawia budynek z czerwonym dachem.

SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile przeznaczony jest dla maksymalnie 25 osób. Ośrodek zapewnia całodobowe schronienie ofiarom przemocy w rodzinie, bez skierowania i bez względu na dochód, na okres do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją ofiary przemocy w rodzinie. 

W okresie objętym sprawozdaniem z pomocy Ośrodka skorzystało łącznie 49 osób, w tym 21 dorosłych i 28 dzieci z terenu Powiatu Pilskiego, jak i spoza jego granic. 

W roku 2022 Ośrodek realizował Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Sprawców Przemocy Domowej. Spotkania dla osób będących sprawcami przemocy domowej przebiegały w formie wykładowo-warsztatowej. W Programie ogółem udział brało 11 osób (w tym 5 mężczyzn i 6 kobiet). 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie zrealizował w 2022 r. budżet na poziomie 495.647,55 zł, w całości przeznaczony na bieżącą działalność SOW. Poza środkami uzyskanymi od Wojewody SOW pozyskał pomoc rzeczową od organizacji pozarządowych w łącznej wysokości 41.088,08 zł. 

W zakresie wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie na terenie powiatu przeprowadzono 17 kampanii informacyjno-promocyjnych na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Wykonano oraz przekazano łącznie 436 materiałów informacyjnych dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie. Wdrożone zostały 2 programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz programy promujące prawidłowe metody wychowawcze dla rodziców.

Na terenie powiatu pilskiego w 2022 r. działały 3 specjalistyczne punkty konsultacyjno-interwencyjne działające na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie, z których skorzystało 8 osób.

Z poradnictwa psychologicznego skorzystało łącznie 105 osób doświadczających przemocy, natomiast z poradnictwa prawnego skorzystało 43 osób.

W 2022 r. na terenie powiatu pilskiego było realizowanych 6 Programów Korekcyjno-Edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc, których realizatorami był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile oraz Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyrzysku. W powyższych programach łącznie uczestniczyło  67 osób, natomiast program ukończyło 10 osób.              

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "CARITAS"

Powiat Pilski realizując zadania z zakresu administracji rządowej prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy „Caritas”, który udziela wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi. Środki na prowadzenie i rozwój ośrodków wsparcia zapewnia budżet państwa.

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pile jest dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla 15 osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością sprzężoną. 

Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Pile w 2022 r. skorzystało 51 osób, poprzez świadczenie w systemie dziennym odpowiednich specjalistycznych usług opiekuńczych. Cele działalności Domu to:

integracja społeczna,

uzyskanie przez podopiecznych maksymalnej samodzielności w jak największym obszarze życia,

udzielanie doraźnej pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi,

rehabilitacja społeczna i zawodowa,

zapobieganie nawrotom społecznej dekompensacji,

świadczenie usług socjalnych i opiekuńczych,

dążenie do integracji ze środowiskiem lokalnym, z którego wywodzą się uczestnicy.

Świadczone usługi były dostępne od poniedziałku do piątku, przez 8 godzin dziennie. 

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pile z dotacji Wojewody Wielkopolskiego wydatkowano kwotę 1.207.211,00 zł.

Zdjęcie tablicy z napisem Caritas umieszczonej na budynku.

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Domy Pomocy Społecznej funkcjonujące na terenie Powiatu Pilskiego zapewniały całodobową opiekę oraz zaspakajały potrzeby na poziomie obowiązujących standardów. Zrealizowane wydatki w 2022 r. dla Domów Pomocy Społecznej przedstawiały się następująco:

Na terenie Powiatu Pilskiego w 2022 r. funkcjonowało 5 domów pomocy społecznej. Dysponowały one łącznie 416 miejscami. W okresie sprawozdawczym od stycznia do grudnia 2022 r. w imieniu Starosty Pilskiego wydano 352 decyzji administracyjnych, w tym:

Zdjęcie budynku Domu Pomocy Społecznej w Pile.

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Na terenie Powiatu Pilskiego funkcjonują dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze, działające jako instytucjonalna forma pieczy zastępczej. Zrealizowane wydatki w 2022 r. dla POW przedstawiały się następująco:


Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza w Pile otrzymała wsparcie rzeczowe oraz  finansowe od 20 osób fizycznych i prawnych na ogólną kwotę 26.990,17 zł.

Zgodnie z ewidencją wychowanków na dzień 31 grudnia 2022 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z terenu Powiatu Pilskiego przebywało 21 wychowanków (12 dziewcząt oraz 9 chłopców).

Logo POW.

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

W roku 2022 w Powiecie Pilskim zostało wydanych 2.750 orzeczeń, o 225 więcej w porównaniu do roku 2021

W grupie wiekowej powyżej 16 r. ż, w  okresie 12 miesięcy 2022 r. Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile wydał ogółem 863 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom, które po raz pierwszy ubiegały się  o status osoby niepełnosprawnej w Powiecie Pilskim (w 2021 r.  - 654, wzrost  o 209).

W 2022 r. liczba orzeczeń wydanych po raz pierwszy osobom niepełnosprawnym stanowiła 36% w stosunku do ogólnej liczby orzeczeń wydanych mieszkańcom Powiatu (w 2021 r. - 25,9 %).

W roku 2022 zostało wydanych 656 legitymacji oraz 834 kart parkingowych w Powiecie Pilskim. 

Plan finansowy został wykonany na poziomie 1.050.064,79 zł.

Dodatkowe środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w kwocie 5.541,17 zł zostały wydane na zadania związane z orzekaniem obywateli Ukrainy – orzeczenia wydano 25 osobom. 

DOFINANSOWANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w 2022 r. na realizację zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymało ze środków PFRON kwotę 6.071.239,00 zł.

Zadania w zakresie pomocy społecznej objęły m.in. rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych, w tym:

Na dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych w głównej mierze składały się środki przeznaczone na zakup sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych. Pozostałe środki przeznaczono na dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych oraz dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i barier w komunikowaniu się.

warsztaty terapii zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych, które ukończyły 16 rok życia i zostały zakwalifikowane w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej w warsztatach. 


Na terenie Powiatu Pilskiego w 2022 r. funkcjonowało 6 warsztatów terapii zajęciowej, z czego 5 warsztatów prowadzonych było indywidualnie przez organizacje pozarządowe oraz przez osoby prawne i jednostki organizacyjne, działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego. Warsztat Terapii Zajęciowej w Liszkowie, prowadzony był przez gminną jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, tj. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobżenicy.


 W 2022 r. na działalność 6 warsztatów terapii zajęciowej przeznaczono kwotę 5.323.069,00 zł, z czego 4.790.760,00 zł pochodziło ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu, a 539.309,00 zł ze środków własnych Powiatu Pilskiego.


Na prowadzenie 5 warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez organizacje pozarządowe w 2022 r. przeznaczono kwotę 452.989,00 zł środków własnych Powiatu Pilskiego.

Zdjęcie przedstawia wejście do budynku.

realizowane projekty unijne


Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego

Projekt realizowany był w okresie od 01.09.2018 r. do 30.04.2022 r. 

Głównym celem projektu była poprawa dostępu do usług opiekuńczych, podniesienie jakości życia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, umożliwienie im samodzielnego funkcjonowania z niewielką pomocą, czy też posunięcie ich z opieki instytucjonalnej do dziennych form opieki. W ramach Projektu wsparcie otrzymały 184 osoby.

Działania projektu realizowane były w szczególności poprzez:

Łączna wartość wydatków kwalifikowanych zadania, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wynosi 3.330.855,45 zł. 

usługi społeczne dla mieszkańców powiatu pilskiego

Projekt realizowany był w okresie od 1 września 2019 r. do 31 marca 2022 r.

Beneficjentami projektu były osoby niepełnosprawne, niesamodzielne, opiekunowie (asystenci) osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych, dzieci i pełnoletnich przebywających w pieczy zastępczej, usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej i młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz rodziców zastępczych. Zakres zadań wynikający z realizacji projektu obejmował:


Łączna wartość wydatków kwalifikowanych zadania wynosi 954.256 zł, w tym środki własne Powiatu Pilskiego: 47.712,80 zł.

Zdjęcie przedstawia rodzinę.

Zakres zadań związanych z pomocą społeczną oraz wsparciem rodziny obejmował szeroki zakres zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne. W ramach raportu przedstawione zostały najważniejsze działania związane z tymi obszarami. Dodatkowe i bardziej szczegółowe informacje są zawarte w sprawozdaniach z działalności poszczególnych instytucji. 

wsparcie dla ukrainy

Powiat Pilski solidarny z Ukrainą.

W obliczu zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. Powiat Pilski solidaryzował się z narodem Ukrainy.

Największym wyzwaniem było zapewnienie wsparcia i dostępu do świadczeń z pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy.


Zdjęcie osób zebranych pod budynkiem Starostwa Powiatowego w Pile.
Zdjęcie budynku Starostwa Powiatowego w Pile oświetlonego w barwach flagi Ukraińskiej.

Dary dla uchodźców

Starostwo Powiatowe w Pile w lutym uruchomiło 15 punktów zbiórki darów dla obywateli Ukrainy szukających schronienia. Punkty znajdują się we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski w Pile, Wyrzysku i Łobżenicy.

Plakat "Pomagamy Ukrainie".
Plakat "Pomagamy Ukrainie".

Punkt Informacyjny w języku ukraińskim

3 marca uruchomiono w Biurze Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Pile Punkt Informacyjny w języku ukraińskim. Punkt obsługuje obywatelka Ukrainy, która pomaga uchodźcom w tłumaczeniu dokumentów i w obsłudze spraw urzędowych w Starostwie. Udziela także informacji na temat działań pomocowych podejmowanych przez Rząd RP, Wojewodę i Powiat Pilski.

Zdjęcie przedstawia kobiety pracujące w biurze.
Plakat "Stanowisko informacyjne w języku ukraińskim".

Konferencja dla pracodawców o zatrudnianiu obywateli Ukrainy

24 marca w budynku dawnego kina Iskra w Pile odbyła się konferencja dla pracodawców na temat zatrudniania obywateli Ukrainy, o tym jak zatrudnić obywateli Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 r. przybyli do naszego kraju, jakie formalności należy załatwić i jakie wsparcie jest możliwe.

Plakat "Konferencja dla pracowników pt. Zatrudnianie obywateli Ukrainy".

Powiatowy Urząd Pracy w Pile w 2022 r. na rzecz obywateli Ukrainy świadczył usługi rynku pracy, tj.: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, organizację szkoleń

W siedzibie Urzędu zostało także wydzielone stanowisko zajmujące się rejestracją obywateli Ukrainy, przy czym przyjęta na staż Ukrainka pomagała w tłumaczeniu.

W ramach pomocy obywatelom Ukrainy w komunikowaniu się z pracownikami Urzędu w 2022 r. zakupiono translator, zorganizowano staże dla osób posługujących się językiem ukraińskim oraz polskim, a także szkolenie z języka polskiego dla 10 bezrobotnych obywateli Ukrainy.

W 2022 r. na staż skierowano 64 osoby, na roboty publiczne – 3 osoby, na prace interwencyjne – 5 osób, na stanowiska pracy utworzone w ramach refundacji kosztów ich wyposażenia – 6 osób.

Urząd Pracy

Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem oraz opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczono na:


Łącznie wydatkowano 517.177,60 zł.