Rynek pracy i przedsiębiorczość

LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Wpływy z PIT i CIT na mieszkańca w 2022 r.:

311

+2,87%

do roku 2021

11 239

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą

1 038

Liczba wniosków o wpis do rejestru REGON

669

Liczba wniosków o wypis z rejestru REGON

Wsparcie dla przedsiębiorców

PROMOCJA GOSPODARCZA POWIATU PILSKIEGO – ETAP II

Głównym celem projektu jest umiędzynarodowienie regionalnej gospodarki powiatu pilskiego oraz wzmocnienie jego potencjału poprzez rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu. Projekt został współfinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO).


W dniach 12-13 września 2022 r. Powiat Pilski wraz z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w regionie wzięli udział w misji gospodarczej na targi  AMERICAS FOOD & BEVERAGE SHOW w Miami (USA). AF&B Show to wydarzenie zapewniające wgląd w kluczowe trendy i najlepsze praktyki w branży oraz miejsce spotkań decydentów i kupujących ze wszystkich sektorów przemysłu spożywczego.


Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu powiatu pilskiego w dniach od 10 do 14 października 2022 r. zaprezentowały swoją ofertę na stoisku regionalnym Powiatu Pilskiego na targach GITEX GLOBAL w Dubaju (ZEA).

Zdjęcie osób z zawieszonymi plakietkami.
Zdjęcie mężczyzny rozmawiającego z mężczyzną w turbanie.

Materiał przedstawiający przebieg Forum Gospodarczego

Międzynarodowe Forum Gospodarcze pn. „W drodze na nowe rynki” było podsumowaniem projektu pn. „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego – etap II” realizowanego przez Powiat Pilski w partnerstwie z Fundacją na rzecz Innowacji w JST.  Wydarzenie odbyło się 24 listopada 2022 r. 

Zdjęcie Starosty Pilskiego w towarzystwie innego mężczyzny mówiącego przez telefon.
Zdjęcie osób zebranych w sali.

Więcej na temat programu tutaj.

Wsparcie w związku z COVID-19

W 2022 r.– zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 20 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 - możliwa była realizacja wyłącznie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili przeważającą działalność oznaczoną wybranymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (56.30.Z, 93.29.A, 93.29.Z).


Otrzymanie wsparcie wymagało spełnienia warunków:


Wnioski można było składać od 1 stycznia do 15 kwietnia 2022 r., a maksymalna dotacja mogła wynieść 5.000 zł.

Wpłynęło 5 wniosków, na podstawie których wypłacono 25.000 zł.

Wsparcie samozatrudnienia

Pomoc finansowa w wysokości 3.772.667,22 zł przy wsparciu środkami Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego i PFRON umożliwiła powstanie 135 firm.

Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy

Pomoc finansowa w wysokości 2.763.023,02 zł umożliwiła utworzenie 67 stanowisk pracy w ramach refundacji kosztów ich wyposażenia.

Spotkania informacyjne dla zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej

Celem spotkań było przedstawienie i omówienie warunków ubiegania się o jednorazowe środki finansowe z PUP na uruchomienie własnej firmy prezentując informacje ogólne, wyłączenia przedmiotowe, formy zabezpieczenia zwrotu środków:

Porady indywidualne świadczone przez doradców zawodowych

Celem indywidualnych porad było udzielenie bezrobotnym pomocy w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, poprzez udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy samozatrudnieniu. 


W trakcie porad indywidualnych zdiagnozowano predyspozycje zawodowe osób w kierunku samozatrudnienia za pomocą autotestów: „Poznaj swoje predyspozycje do różnych zawodów”, „Test przedsiębiorczości” „Jak oceniam własną przedsiębiorczość”, „Typy osobowości zawodowych według Hollanda”, „Kwestionariusz zainteresowań zawodowych”, „Profil zainteresowań” oraz „Arkusz sprawdzania predyspozycji zawodowych”. 


Efektem indywidualnych porad było m.in. zdiagnozowanie 57 młodym osobom bezrobotnym predyspozycji do podjęcia działalności gospodarczej umożliwiających skorzystanie ze wsparcia w postaci jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności w ramach projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających  bez pracy w powiecie pilskim (V)”.

Podstawy rachunkowości we własnej firmie z obsługą komputera (certyfikat e-Citizen)

Szkolenie przygotowywało bezrobotnych do podjęcia działalności gospodarczej oraz umożliwiło nabycie kompetencji cyfrowych. Program szkolenia obejmował m.in. następujące tematy zajęć edukacyjnych: uproszczone formy ewidencji podatkowej małych firm, rozliczenia z ZUS, podatkowa księga przychodów i rozchodów, e-Citizen: komputer i proste programy, podstawy Internetu, podstawy poczty elektronicznej, wyszukiwanie informacji, serwisy on-line. 


W szkoleniu wzięło udział 39 osób bezrobotnych. Szkolenie odbyło się w 4 grupach w terminach: 

Efektem szkolenia było założenie własnej działalności gospodarczej przez 35 osób.

Logo Certyfikatu E-Citizen.
Zdjęcie kobiety i mężczyzny siedzących przy zielonym stole.

Wsparcie konsumentów - Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Podstawowym  zadaniem Powiatowego Rzecznika Konsumentów jest zapewnianie fachowego i bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego. 


Podstawowym  zadaniem Powiatowego Rzecznika Konsumentów jest zapewnianie fachowego i bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego. 


W okresie od września do grudnia 2022 r. Rzecznik udzielił 130 porad, wyjaśnień i informacji w indywidualnych sprawach konsumentów w wyniku wizyty osobistej lub kontaktu telefonicznego. Pisemnych odpowiedzi na zapytania konsumentów udzielono 40.


Rzecznik w 2022 r., zarejestrował 71 spraw, wymagających interwencji w celu obrony praw konsumentów. W 68 przypadkach Rzecznik występował do przedsiębiorców z wnioskiem o wyjaśnienie i polubowne załatwienie problemu konsumenta, z czego mniej więcej połowa zgłoszonych spraw zakończyła się pozytywnym wynikiem dla konsumentów.

Plakat "Rzecznik Poza Urzędem".

bezrobocie

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile na koniec grudnia 2022 r. zarejestrowanych było 2.196 osób bezrobotnych - o 176 osób (7,4%) mniej niż na koniec grudnia 2021 r. 


Stopa bezrobocia w Powiecie Pilskim osiągnęła poziom 4,3 % i była niższa od poziomu bezrobocia w kraju wynoszącym 5,2 %. Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w Powiecie Pilskim na koniec grudnia 2022 r. wyniósł 2,7 % i spadł o 0,2 punktów procentowych w stosunku do grudnia 2021 r.  W 2022 r., podobnie jak w roku 2021, utrzymywała się znaczna rotacja osób bezrobotnych, wyrażająca się stosunkowo wysokim napływem i odpływem z bezrobocia. W okresie od stycznia do grudnia 2022 r. zarejestrowało się 5.145 osób bezrobotnych, w tym zarejestrowanych po raz pierwszy - 1.246 osoby.

Wysoki udział kolejnych rejestracji oraz osób poprzednio pracujących w ogólnej liczbie napływu do bezrobocia wskazuje na to, że pilski rynek pracy jest rynkiem o znacznym udziale sezonowego zatrudnienia - zatrudnienia na czas określony. Z ewidencji bezrobotnych w 2022 r. wyłączono 5.321 osób, w tym niemal połowę stanowiły osoby, które zostały wyrejestrowane z powodu podjęcia pracy (2.332 osoby; identycznie jak w 2021 r.). Strukturę osób bezrobotnych w Powiecie Pilskim według wieku na koniec 2022 r. przedstawia tabela na dole strony.

Wskaźnik stopy bezrobocia w Powiecie Pilskim w 2022 r.

Charakteryzując osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile na koniec grudnia 2022 r. pod względem posiadanego wykształcenia należy podkreślić, że najliczniejsze były grupy osób posiadających wykształcenie gimnazjalne i poniżej - 638 osób oraz osób z wykształceniem na poziomie zasadniczym zawodowym - 585 osób. Nieco mniej liczna jest grupa osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym - 515 osób.

Pod względem stażu pracy najliczniejszą grupą wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych stanowiły osoby ze stażem pracy od 1 roku do 5 lat - 589 osób. Pod względem czasu pozostawania bez pracy na koniec 2022 r. w Powiecie Pilskim najliczniejszą grupą, podobnie jak w roku poprzednim, były osoby pozostające bez pracy od 1 do 3 miesięcy - 595 osób.

Należy podkreślić, że spadek liczby osób bezrobotnych dotyczył każdej z powyżej wymienionych grup, za wyjątkiem grupy osób pozostających bez pracy od 1 do 3 miesięcy (wzrost o 19,5%).

Bezrobocie w Powiecie Pilskim w 2022 r.

aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

Plakat "Bezpłatne dotacje na założenie firmy dla osób bezrobotnych".

Aktywizacja osób bezrobotnych

W 2022 r. Powiat Pilski na aktywizację zawodową osób bezrobotnych wydatkował kwotę 11.035.408,52 zł. Większość środków przeznaczona została na staże (34,8%) oraz na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (33,6 %), dzięki którym utworzono 134 nowe firmy (głównie zajmujące się świadczeniem usług remontowo-budowlanych, handlem i usługami kosmetycznymi). Znaczne środki skierowano na refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy (13,9 %). 

W ramach tych środków finansowych 678 osób objęto aktywizacją zawodową w realizowanych projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Inne programy

Powiatowy Urząd Pracy realizował aktywne programy rynkowe, na które skierował ogółem 1.107 osób bezrobotnych (61,2% stanowiły kobiety). W tej grupie największy udział miały osoby skierowane do odbycia stażu (42,9%), na szkolenia (19,1%) i którym przyznano środki na podjęcie działalności gospodarczej (12,1%). 


Powiat Pilski pozyskał także dodatkowe środki z Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości 116,2 tys. zł na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile „Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi”.

Program „Aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi”.

Wsparcie środkami PFRON

Aktywizacją zawodową ze środków PFRON objęto 34 osoby z niepełnosprawnością - 27 osób bezrobotnych oraz 7 osób poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu. Osoby te zostały zatrudnione na refundowanych stanowiskach pracy utworzonych w 2022 r., jak i w latach poprzednich (na zwolnionych stanowiskach pracy). 

Z ww. środków skorzystało 13 pracodawców, tworząc 14 stanowisk pracy. Ponadto 1 osoba otrzymała środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością wydatkowano w 2022 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę w wysokości 1,3 mln zł, z tego:

Zdjęcie przedstawia uścisk dłoni.

Zatrudnianie cudzoziemców

W 2022 r. Powiatowy Urząd Pracy w Pile wpisał do ewidencji 1.010 (1.449 w 2021 r.) oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi:

Oświadczenia dotyczyły analogicznie jak w poprzednich latach przede wszystkim sekcji PKD: transport i gospodarka magazynowa, budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. 

W 2022 r. Powiatowy Urząd Pracy w Pile wydał 10 zezwoleń typu S (151 w 2021 r.) na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium RP. Wydane zezwolenia dotyczyły przede wszystkim pracy przy uprawie drzew i krzewów owocowych.

Kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników 

W 2022 r. 54 podmioty uzyskały wsparcie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Kształceniem ustawicznym objęto 233 osoby, z tego 22 pracodawców i 211 pracowników. 


Efektem wsparcia było:


Kształcenie ustawiczne realizowano zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami pracodawców. 


Celem Krajowego Funduszu Szkoleniowego było zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki oraz zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy mające na celu poprawienie zarówno pozycji firm, jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy.