REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE

Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywanych w 2022 r. przez Powiat Pilski w związku z realizacją lokalnych polityk, programów i strategii.


Spośród wielu uchwał Rady Powiatu stanowiących o kierunkach realizacji lokalnych polityk, programów i strategii, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Pilskiego na lata 2015-2025, która jest dokumentem o charakterze strategicznym, wyznaczającym główne kierunki rozwoju powiatu. 


W 2022 r. rozpoczęto proces aktualizacji strategii przy uwzględnieniu nowych wyzwań rozwojowych. Poddano ją konsultacjom społecznym i planuje się przyjęcie jej do realizacji w 2023 r.


Istotna część zadań Starosty w 2022 r. związana była z realizacją i wdrożeniem działań zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym programom dedykowanym konkretnym zadaniom własnym.

10


dokumentów i programów strategicznych powiatu było realizowanych w 2022 r., 

w tym:

2

z obszaru

ochrony środowiska

5

z obszaru

pomocy społecznej

2

o charakterze

ogólnym

1

z obszaru

oświaty

programy o charakterze ogólnym

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POWIATU PILSKIEGO NA LATA 2015-2025

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XLIII.401.2014 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 września 2014 r. 

Cel: 

Jest to dokument strategiczny, który odpowiada na wyzwania rozwojowe powiatu poprzez diagnozę zasobów, analizę potencjałów oraz opracowanie pól interwencji w formie celów strategicznych, operacyjnych oraz kierunków działania. Misją powiatu jest:

"Wzmocnienie potencjału gospodarczego, przyrodniczego i społecznego powiatu na rzecz zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia jego mieszkańców"

Powyższa misja była punktem wyjścia do opracowywania priorytetów i zadań powiatu. W niniejszej Strategii scharakteryzowano następujące obszary strategiczne oraz cele:

OBSZAR STRATEGICZNY: PRZESTRZEŃ PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM

Cel 1: Rozwój infrastruktury drogowej

Cel 2: Rozwój infrastruktury na rzecz podniesienia jakości życia mieszkańców

Cel 3: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej

Cel 4: Planowanie przestrzeni na rzecz konkurencyjności gospodarczej i turystycznej powiatu

OBSZAR STRATEGICZNY: GOSPODARKA

Cel 1: Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości

Cel 2: Dążenie do zrównoważonego rozwoju powiatu

Cel 3: Promocja potencjału gospodarczego powiatu

OBSZAR STRATEGICZNY: ŚRODOWISKO 

Cel 1: Skuteczna ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami

Cel 2: Wykorzystanie walorów środowiskowych w rozwoju powiatu

OBSZAR STRATEGICZNY: ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO

Cel 1: Rozwój lokalnego rynku pracy

Cel 2: Zapewnienie kształcenia zwiększającego szanse na rynku pracy

Cel 3: Podnoszenie jakości systemu edukacyjnego

Cel 4: Bezpieczny powiat

Cel 5: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Cel 6: Rozwój społeczeństwa obywatelskiego

Cel 7: Podnoszenie jakości zarządzania publicznego

Realizacja w 2022 r.: 

Strategia realizowana jest m.in. poprzez projekty realizowane z pozyskanych środków zewnętrznych. Dokładny wykaz znajduje się tutaj

Nowa strategia


W 2022 r. Zarząd Powiatu w Pile uchwałą Nr 776.2022  z dnia 2 sierpnia 2022 r. postanowił poddać konsultacjom społecznym projekt „Strategii Rozwoju Powiatu Pilskiego do 2030 roku”. W okresie trwania konsultacji, tj. od dnia 10.08.2022 r. do dnia 18.08.2022 r. mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania pisemnych opinii na jej temat na interaktywnym formularzu konsultacji udostępnionym na stronie internetowej


W ramach przeprowadzonych konsultacji z zachowaniem anonimowości ankietę wypełniło 44 uczestników. Jej celem było zbadanie opinii mieszkańców powiatu pilskiego dotyczących jakości życia na terenie wspólnoty samorządowej, w szczególności zebranie informacji o problemach, potrzebach i oczekiwaniach dotyczących kierunków rozwoju infrastruktury i usług publicznych w odniesieniu do zadań samorządu powiatowego. W okresie trwania konsultacji zgłoszono postulaty dotyczące m.in. zwrócenia większej uwagi na problemy m.in.: służby zdrowia, starzejącego się społeczeństwa, ograniczonej dostępności architektonicznej dla osób niepełnosprawnych na terenie powiatu, szkolnictwa ponadpodstawowego, rozbudowy infrastruktury kultury i sportu, prowadzenia cyklicznych konsultacji z organizacjami społecznymi z terenu powiatu, stanu dróg i chodników oraz ścieżek pieszo-rowerowych na terenie powiatu,  doświetlenia przejść dla pieszych oraz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, uwzględnienia potencjału przyrodniczego w rozwoju turystyki. 


Część ze zgłoszonych uwag – zwłaszcza dotyczące sfery ochrony zdrowia, edukacji i rozwoju szkolnictwa zawodowego (we współpracy z lokalnym rynkiem pracy) oraz przebudowy/rozbudowy dróg, chodników i ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych – została uwzględniona w przedłożonym do konsultacji projekcie dokumentu strategicznego. Postulaty dotyczące zwrócenia szczególnej uwagi na konsekwencje oddziaływania czynników demograficznych na stan zdrowia i jakość życia mieszkańców (tzw. problemy starzejącego się społeczeństwa oraz osób niepełnosprawnych) wymagają szczególnej troski władz samorządowych, zostały więc – w wyniku konsultacji – uwzględnione w nowej wersji dokumentu. Pozostałe uwagi zgłoszone przez mieszkańców pozostają poza kompetencjami powiatu - ich rozwiązanie leży w gestii samorządów gminnych.


Z uwagi na skalę i zakres planowanych inwestycji infrastrukturalnych dokument wymaga przeprowadzenia uzgodnień środowiskowych, które będą procedowane w 2023 r.

Raport z przebiegu konsultacji społecznych

Przycisk

W 2022 r. w ramach niniejszej Strategii realizowano i wdrażano działania zaplanowane także w innych, licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym programy dedykowane konkretnym zadaniom własnym, które zostały scharakteryzowane poniżej.

Roczny Program Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Podstawa prawna: 

Uchwała nr XXXIX.329.2021 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 listopada 2021 r.

Cel: 

Niniejszy program określa formy, zasady i zakres współpracy organów samorządowych powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz formułuje zadania o charakterze priorytetowym, których realizacja będzie związana z udzielaniem dotacji na sfinansowanie bądź dofinansowanie realizacji zadania Powiatu zleconego do wykonania organizacji pozarządowej. Celem Programu jest wzrost aktywności społeczności lokalnej oraz rozwijanie współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi. 

Realizacja w 2022 r.:  

Szczegółowe informacje o realizacji Programu w 2022 r. przedstawiono w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

programy z obszaru oświaty

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY POWIATU PILSKIEGO NA LATA 2017-2027

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXXIV.249.2017 Rady Powiatu w Pile z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu Pilskiego na lata 2017-2027.

Cel:  

Celem niniejszej Strategii jest zapewnienie warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego poprzez stały wzrost jakości oferty edukacyjnej, rozwój bazy infrastrukturalnej placówek oświatowych oraz wzmacnianie roli placówek oświatowych jako centrów aktywności lokalnej.

Realizacja w 2022 r.: 

Działania zostały przedstawione w informacji za rok szkolny 2021/2022 "O Stanie realizacji zadań wynikających z przyjętej Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu Pilskiego na lata 2017-2027". Informacje dotyczące stanu oświaty przedstawiono w zakładce Edukacja.

programy z obszaru pomocy społecznej

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE PILSKIM NA LATA 2016-2022

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XVIII.128.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 lutego 2016 r.

Cel: 

Jest to dokument, który określa priorytety działań powiatu w ramach polityki społecznej oraz pozwala na budowanie skutecznego oraz w miarę spójnego systemu ochrony bezpieczeństwa mieszkańców. W ramach niniejszej Strategii, realizowane są następujące cele szczegółowe:

Realizacja w 2022 r.: 

Realizacja Strategii, jak co roku, odbywała się w szczególności poprzez:

Zdjęcie przedstawia kobiety sadzące drzewka.

Szczegółowe informacje odnośnie działań w obszarze pomocy społecznej przedstawiono w zakładce Raportu Sprawy społeczne.

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2021-2025  w powiecie pilskim 

Podstawa prawna: 

Uchwała nr XXXIV.287.2021 Rady Powiatu w Pile z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021–2025 w Powiecie Pilskim.

Cel: 

Niniejszy dokument ma na celu przede wszystkim  zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla osób uwikłanych w przemoc oraz wypracowanie w mieszkańcach wrażliwości społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie.

Realizacja w 2022 r.: 

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 496.412,79 zł.

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2021-2027

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXXII.272.2021 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 marca 2021 r. 

Cel: 

Głównym celem Programu jest zwiększenie uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym poprzez wyrównywanie szans oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Program obejmuje swoim zakresem rehabilitację zawodową i społeczną, edukację, a także przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych.

Realizacja w 2022 r.: 

W 2022 r. prowadzono szereg różnorodnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Działania te mają wpierać rehabilitację społeczną, która umożliwia tej grupie osób uczestnictwo w życiu społecznym, utrzymanie ich samodzielności i zaradności osobistej, pobudzanie aktywności społecznej. Mają również wpłynąć na kształtowanie się w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi. 

Dwie organizacje pozarządowe otrzymały od powiatu pilskiego środki finansowe z PFRON na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki w łącznej kwocie 41 tys. zł. Powiat pilski pozyskał dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pile, prowadzącego WTZ w Morzewie środki finansowe z PFRON na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wymiana pieca gazowego – zakup i montaż kotła grzewczego wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi” w ramach obszaru F „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Koszt realizacji zadania wyniósł 14.485,46 zł. 

Powiat pilski pozyskał dla Gminy Łobżenica prowadzącej Warsztat Terapii Zajęciowej w Liszkowie dofinansowanie ze środków PFRON realizacji projektu pn. "Termomodernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej Liszkowo, Gmina Łobżenica”. Przekazano 159.358,86 zł ze środków PFRON. Przyznano dofinansowanie:

Program "Aktywny samorząd".

Ponadto w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 24 osobom niepełnosprawnym zlikwidowano lub zmniejszono bariery w dostępie do społeczeństwa informacyjnego poprzez dofinasowanie zakupu sprzętu elektronicznego jego elementów oraz oprogramowania – obszar B zadanie 1, 3 i 4 oraz dwóm osobom dofinansowano koszty szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego (obszar B zadanie 2). 

W obszarze A zadanie 1 – udzielono trzem osobom niepełnosprawnym wsparcia  w zakresie dofinansowania do przystosowania  posiadanego samochodu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz trzem osobom niepełnosprawnym dofinansowano koszty uzyskania prawa jazdy (obszar A zadanie 2). 

W zakresie wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych udzielono dofinansowania do opieki nad osobą zależną (dzieckiem), tj. pięciu osobom dofinansowano koszty opłaty za przedszkole. Pomocy w ramach  obszaru D. W ramach programu w Module II, podpisano 31 umów o dofinansowanie nauki na poziomie wyższym (zwiększenie kwalifikacji). 

POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2021-2023 NA TERENIE POWIATU PILSKIEGO

Podstawa prawna: 

Uchwała nr XXX.266.2021 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 lutego 2021 r. 

Cel: 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jednym z obowiązków powiatu jest zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

Realizacja w 2022 r.: 

Zadania Powiatu Pilskiego w tym zakresie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. W 2022 r. podejmowano szereg działań związanych z realizacją niniejszego Programu, w szczególności:

Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie pilskim na lata 2016-2022

Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XXIV.186.2016 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 sierpnia 2016 r. 

Cel: 

Poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy poprzez promocję zatrudnienia i przedsiębiorczości oraz aktywizację zawodową mieszkańców powiatu.

Realizacja w 2022 r.: 

W 2022 r. zaktywizowano 1.141 osób bezrobotnych i poszukujących pracy wydatkując na ten cel 12,34 mln zł. Ponadto ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 566,1 tys. zł sfinansowano kształcenie ustawiczne 233 pracodawców i pracowników. W 2022 r. pracę podjęły 2.332 osoby bezrobotne, w szkoleniach uczestniczyło 213 osób, poradnictwem zawodowym objęto 925 osób. Ponadto przy wsparciu finansowemu na podjęcie działalności gospodarczej powstało 135 nowych firm.

Więcej o lokalnym rynku pracy i formach wsparcia w zakładce Rynek pracy i przedsiębiorczość.

Programy z obszaru Ochrony środowiska i zrównoważonego transportu

Zdjęcie przestawia młodzież na XX Olimpiadzie Ekologicznej Powiatu Pilskiego.
Zdjęcie przedstawia mężczyznę trzymającego wyróżnienie na Kongresie Perły Samorządu.

Podstawa prawna: 

Uchwała nr XXXVI. 303.2021 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Cel: 

Niniejszy Program, będący podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej, ma na celu poprawę stanu środowiska oraz zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi. Podejmowane zadania mają zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją.

Realizacja w 2022 r.: 

Program był realizowany na bieżąco zgodnie z założeniami. Na podstawie art. 18 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z wykonania programu co 2 lata sporządza się raport. Raport za okres 2021-2022 zostanie opracowany w 2023 r.

W ramach programu dbano m.in. o edukację ekologiczną, organizując XX Olimpiadę Ekologiczną Powiatu Pilskiego.  Powiat został uhonorowany za działania proekologiczne i budowanie marki Ekopowiat podczas kongresu Perły Samorządu 2022 organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna.

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST WRAZ Z INWENTARYZACJĄ DLA POWIATU PILSKIEGO NA LATA 2016-2032


Podstawa prawna: 

Uchwała Nr XV.100.2015 Rady Powiatu w Pile z dnia 26 listopada 2015 r

Cel: 

Niniejszy Program ma na celu zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcia wyrobów zawierających azbest z obszaru powiatu w perspektywie czasowej do 2032 r.

Realizacja w 2022 r.: 

W 2022 r. zrealizowano przedsięwzięcie pn. "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu pilskiego w latach 2021-2022" oraz rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pn.: "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu pilskiego w latach 2022-2023". 

W 2022 r. w ramach "Realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu pilskiego za lata 2021-2022" zebrano łącznie 112,98 Mg. Natomiast z bieżącego programu tj. "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu pilskiego za lata 2022-2023" zebrano w 2022 r. 13,880 Mg.

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POWIATU PILSKIEGO NA LATA 2016-2026


Podstawa prawna: 

Uchwała Rady Powiatu w Pile z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Pilskiego na lata 2016-2026".

Cel: 

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego przedstawia gwarantowane standardy usług publicznego transportu zbiorowego, sposoby jakimi powinno się nim zarządzać  oraz możliwości rozwoju.

Realizacja w 2022 r.: 

Nie realizowano. Na dzień dzisiejszy zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201, z późn. zm.) przewóz osób w powiatowych przewozach pasażerskich odbywa się na podstawie wydanych zezwoleń na linie regularne przez przewoźników komercyjnych.