Inwestycje 

Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych w 2022 r.

33 281 418
+16,34%
do roku 2021

Główne kierunki inwestycyjne Powiatu Pilskiego w 2022 r.

80% wydatków majątkowych Powiatu Pilskiego w 2022 r. skumulowane zostało w 3 obszarach: transporcie i łączności, oświacie oraz ochronie zdrowia. Poniżej przedstawiono wykaz zadań zrealizowanych przez powiat w 2022 r. w najważniejszych obszarach. Szczegółowa informacja opisowa dotycząca realizacji wskazanych zadań została zawarta w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za 2022 r.

inwestycje w administrację publiczną


Koszt: 2 397 241,47 zł

PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH NA NIERUCHOMOŚCIACH, NA KTÓRYCH ZNAJDUJE SIĘ ZABYTKOWY BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO W PILE WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW

Inwestycja związana jest z powstaniem nowej strefy rekreacji i otwarciem kolejnej przestrzeni publicznej dla mieszkańców. Całość zadania obejmuje: prace rozbiórkowe obecnej nawierzchni, demontaż lamp i ogrodzenia.  W ramach budowy strefy rekreacji położona została nowa nawierzchnia, zbudowane zostały schody w kierunku rzeki, stanęła zadaszona wiata. Teren zostanie pięknie oświetlony, a wokół nasadzona zostanie nowa zieleń. 


Wartość wykonania: 1.145.964,17 zł

Zdjęcie koparek na budowie.
Zdjęcie przedstawia plac budowy.

inwestycje w oświatę i wychowanie


Koszt: 9 681 090,14 zł

Zdjęcie przedstawia rusztowanie ustawione wokół budynku.

centrum Innowacji technologicznych w pile

Rozpoczęła się budowa Centrum Innowacji Technologicznych w Pile, nowoczesnej placówki kształcenia zawodowego młodzieży. To największa inwestycja Powiatu Pilskiego o wartości prawie 30 mln zł, na którą pozyskano rekordowe w historii unijne dofinansowanie – prawie 24 mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach projektu „CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W PILE - przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie”. Koniec prac zaplanowano na pierwszą połowę 2023 r. 

Wartość wykonania: 7.501.953,31 zł

Punkt edukacji ekologicznej

Przy Młodzieżowym Domu Kultury ISKRA w Pile utworzono  Punkt Edukacji  Ekologicznej. Środki na jego realizację pozyskano z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn.: ”Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim - etap II”. Wykonano prace związane z zaadaptowaniem obiektu do potrzeb prowadzenia nowej formy zajęć z edukacji ekologicznej, w tym utworzenie ścieżki edukacyjnej (z hotelem dla owadów, karmnikami dla motyli i stacją meteo), utworzenie instalacji z nawodnieniem dla wiszących ogrodów, utworzenie i wyposażenie oranżerii, w której prowadzone będą zajęcia z roślinoznawstwa. 

Wartość wykonania: 474.600 zł

Strzelnica w powiecie pilskim 

„Strzelnica w powiecie pilskim 2022” przy Zespole Szkół Technicznych w Pile. Poniesiono wydatki inwestycyjne, w ramach których zakupiono pierwsze wyposażenie strzelnicy.

Wartość wykonania: 155.000 zł

Zdjęcie dziewczyny trzymającej broń.
Zdjęcie Starosty Pilskiego i inny osób stojących w windzie.

Zakup i montaż windy w zespole szkół im. St. Staszica w pile

W 2022 r. modernizowano szkoły i placówki oświatowe tworząc w nich specjalistyczne sale dydaktyczne. W Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile uruchomiono windę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami.

Ogólna wartość inwestycji: 380.000,00 zł

Dotacja z PEFRON: 96.259,58 zł

Wartość wykonania: 283.740,42  zł

Zakup i montaż windy w i lo im. M. Skłodowskiej-curie w pile

W 2022 r. modernizowano szkoły i placówki oświatowe tworząc w nich specjalistyczne sale dydaktyczne. W I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie w Pile uruchomiono windę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami.

Ogólna wartość inwestycji: 715.000,00 zł

Dotacja z PEFRON: 150.000

Wartość wykonania: 565.000

Wybrane pozostałe wydatki inwestycyjne 

inwestycje w infrastrukturę drogową


Koszt: 13 342 966,10


Szczegóły na temat inwestycji drogowych przedstawiono w zakładce Transport i łączność.

inwestycje w bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową


Koszt: 2 204 600,00 zł

Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile - etap iV

Zakończył się IV etap inwestycji budowlanej realizowanej na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile. Całość inwestycji polega na budowie nowej strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 1 w Pile oraz gruntowniej modernizacji istniejącego budynku komendy. Prace tego etapu obejmowały : montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż bram garażowych, odciąg miejscowy spalin, montaż klimatyzatorów oraz instalacji wentylacyjnej, montaż grzejników i nagrzewnic wodnych, montaż sufitów podwieszanych, wykonanie gładzi gipsowych oraz montaż agregatu prądotwórczego. Środki przeznaczone na realizacje inwestycji pochodziły z „ Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Ochrony Państwa w latach 2022 - 2025”. W 2023 r. planowane jest rozpoczęcie kolejnego etapu inwestycji.

Wartość wykonania: 2.000.000,00 zł 

Zdjęcie przedstawia budynek OSP w Pile.
Zdjęcie paneli fotowoltaicznych umieszczonych na dachu budynku.

Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Pile

Zakupiono nowy samochód specjalny operacyjny typu SLOp model Toyota Rav 4 Hybrid rok produkcji 2022 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile, na potrzeby działań podczas akcji związanych z przeciwdziałaniem nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.  Zakup nowego auta dla pilskiej komendy możliwy był dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 100.000,00 zł, Gminy Szydłowo w kwocie 50.000,00 zł oraz Miasta i Gminy Wysoka w kwocie 5.000,00 zł. 


Wartość wykonania: 155.000,00 zł

Samochód operacyjny Straży Pożarnej w Pile.

inwestycje w ochronę zdrowia


Koszt: 3 635 606,14 zł

Otwarcie centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile

W budynku przy ul. Rydygiera 23 w Pile oficjalnie otwarto Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Pile. Nowa placówka to przykład znakomitej współpracy. Projekt ten Powiat Pilski  realizuje wspólnie z kompetentnymi i doświadczonymi partnerami spółka CentrMed Poznań – liderem projektu i Fundacją Ciszum. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości blisko 7 mln zł. Przy ul. Rydygiera 23 znajduje się Poradnia Zdrowia Psychicznego, w której urządzono gabinety dla terapeutów, psychologów, psychiatrów, logopedów, także dla neurologopedy, fizjoterapeuty, dietetyka, specjalisty od leczenia uzależnień. Tu mieści się także Oddział Dzienny dla osób potrzebujących dłuższej i zaawansowanej pomocy. Z kolei w budynku przy alei Wojska Polskiego 49 b w Pile funkcjonuje Centrum Koordynacji, w którym przyjmowane są zgłoszenia od młodych pacjentów, rodziców, opiekunów, placówek pomocy społecznej, instytucji zajmujących się pomocą dzieciom i młodzieży.

Wartość wykonania: 762.110,38 zł

Zdjęcie przedstawia osoby zebrane pod budynkiem.
Zdjęcie przedstawia przecięcie wstęgi.
Zdjęcie przedstawia biurko w sali.

W obszarze ochrony zdrowia w 2022 r. zrealizowano także następujące zadania: