SYSTEM OŚWIATOWY POWIATU

Jednym z najważniejszych zadań prowadzonych przez Powiat Pilski jest rozwój oświaty w celu zapewnienia  młodzieży możliwości do indywidualnego rozwijania się, motywowania do dalszego pogłębiania wiedzy i dokonywania właściwych wyborów w przyszłości. Głównym dokumentem, w ramach którego realizowano powyższe cele w 2022 r. jest Strategia Rozwoju Oświaty Powiatu Pilskiego na lata 2017-2027. 

W 2022 r. nadal modernizowano szkoły i placówki oświatowe, tworząc w nich specjalistyczne sale dydaktyczne. W Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile oraz w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. W. Pola uruchomiono windy przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Rozpoczęła się budowa Centrum Innowacji Technologicznych w Pile, nowoczesnej placówki kształcenia zawodowego młodzieży. To największa inwestycja Powiatu Pilskiego, wartości prawie 30 mln złotych, na którą pozyskano rekordowe w historii unijne dofinansowanie – prawie 24 mln złotych. Koniec prac zaplanowano na pierwszą połowę 2023 r.

26 maja, podczas uroczystej gali wręczenia nagród trzeciej edycji konkursu „Innowacyjny Samorząd” Powiat Pilski, jako jeden z nielicznych samorządów w kraju, otrzymał wyróżnienie za m. in.: „Nowoczesne e-usługi w zakresie edukacji, informacji i promocji w powiecie pilskim z wykorzystaniem telebimów wielkocalowych”.

17 uczniów szkół średnich prowadzonych przez Powiat Pilski otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023. Stypendia przyznawane są za wybitne wyniki w nauce. Jeden z uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pile zajął I miejsce i tym samym został zwycięzcą Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Chemicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Powiat Pilski od 2018 roku prowadzi szerokie działania edukacyjne i promocyjne na rzecz ochrony środowiska, realizując projekty Eko-Edukacji. W ramach tych działań utworzono m.in. Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile, które jest wyposażane w nowoczesny sprzęt do wykonywania ciekawych doświadczeń na zajęciach z ekologii, prowadzonych nie tylko dla uczniów szkół średnich, ale także przedszkolaków i seniorów.

Wybudowano ścieżki edukacji ekologicznej przy Starostwie Powiatowym, podobnie przy szkołach średnich i powstają już kolejne, m.in. przy Zespole Szkół Budowalnych i Zespole Szkół Technicznych w Pile. Rozbudowano ośrodki edukacji ekologicznej w nadleśnictwach, na leśnych szlakach turystycznych powstały punkty informacyjne i miejsca rekreacji. Niebawem powstanie niezwykle atrakcyjny Punkt Edukacji Ekologicznej przy Młodzieżowym Domu Kultury ISKRA w Pile.

Szczegółowe informacje dotyczące strategii znajdują się w części raportu pt.: Realizowane polityki, programy, strategie.

ORGANIZACJA PRACY SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W 2022 R.

W 2022 r. Powiat Pilski prowadził 10 szkół ponadpodstawowych oraz 5 placówek oświatowych i szkół specjalnych.


Szkoły ponadpodstawowe:


Placówki oświatowe i szkoły specjalne:

771,34

Liczba etatów ogółem pracowników zatrudnionych roku szkolnym 2021/2022

566,10

Liczba etatów nauczycieli zatrudnionych w roku szkolnym 2021/2022

205,24

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w roku szkolnym 2021/2022

Zatrudnienie kadry pedagogicznej oraz pracowników administracji i obsługi w roku szkolnym 2021/2022 (etaty)

W roku szkolnym 2021/2022 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski odnotowano zatrudnienie na poziomie 618,39 etatów wśród kadry pedagogicznej oraz 195,82 etatów wśród kadry administracji i obsługi. Oznacza to wzrost zatrudniania kadry pedagogicznej o 52,29 etatów i spadek wśród kadry administracji i obsługi o 9,42 etatów w stosunku do roku szkolnego 2020/2021. Łączne zatrudnienie w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pilski w roku szkolnym 2021/2022 wyniosło 814,21 etatów.

Struktura kadry pedagogicznej w roku szkolnym 2021/2022
wg stopnia awansu zawodowego

Struktura kadry nauczycielskiej w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 wg stopnia awansu zawodowego

Rok szkolny 2021/2022 był ostatnim rokiem obowiązywania dotychczasowego systemu awansu zawodowego nauczycieli. W lipcu i sierpniu 2022 r. wprowadzono nowe przepisy prawa, obowiązujące od 1 września 2022 r., na mocy których zostały zlikwidowane dwa stopnie awansu – nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy. Zastąpił je status nauczyciela początkującego. 


W gminnych placówkach oświatowych największą grupą są nauczyciele dyplomowani i mianowani (łącznie 83%) czyli pedagodzy z pełnym pedagogicznym, kierunkowym wykształceniem i wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

5 433

Liczba uczniów w roku szkolnym 2021/2022

23,93

Średnia liczebność oddziałów w roku szkolnym 2021/2022

10,35

Liczba uczniów na etat nauczycielski w roku szkolnym 2021/2022


2,31

Średnia liczba etatów nauczycielskich na oddział w roku szkolnym 2021/2022

Stan organizacyjny szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 do szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Pilski uczęszczało 5.867 uczniów w 244 oddziałach. Oznacza to, że średnia liczebność oddziału wyniosła 20,33. Średnia liczba uczniów na etat nauczycielski we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych wynosiła 10,44, natomiast średnia liczba etatów nauczycielskich na oddział 2,47. W stosunku do 2021 r. liczba uczniów i oddziałów wzrosła o odpowiednio 434 osoby i 17 oddziałów.

DZIAŁANIA NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

W powiecie pilskim prowadzone jest kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Odbywa się ono w szkołach i placówkach specjalnie do tego celu powołanych, jak i szkołach ogólnodostępnych. Kształcenie uczniów odbywa się w szkołach specjalnych – w szkole podstawowej, w szkole przysposabiającej do pracy, branżowej szkole I stopnia, liceum ogólnokształcącym jak i technikum.


W szkołach prowadzonych przez Powiat Pilski realizowane jest także indywidualne nauczanie. Podstawą do wydania orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania jest stan zdrowia ucznia znacznie utrudniający lub uniemożliwiający mu uczęszczanie do szkoły. W szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Pilski stworzone są również warunki kształcenia dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zdiagnozowany u nich różny stopień niepełnosprawności.

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile

W Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile prowadzono działania diagnostyczne w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, a także działania terapeutyczne dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

W roku szkolnym 2021/2022 przeprowadzono 4.590 badań diagnostycznych:

W roku szkolnym 2021/2022  wydano 1.287 dokumentów:

W Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych prowadzono działalność terapeutyczną (dla łącznie 7.263 osób), która obejmowała następujące zakresy:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile

W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego działa: szkoła podstawowa specjalna i szkoła specjalna przysposabiająca do pracy. Odrębną formą w placówce są zajęcia specjalistyczne wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.


Zgodnie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego ośrodek dba o wszechstronny rozwój ucznia, stwarza warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego wychowanków poprzez różnego rodzaju zajęcia o charakterze edukacyjnym i terapeutycznym. Nauczyciele, wychowawcy posiadają niezbędne kwalifikacje do prowadzenia zajęć o różnym charakterze. 


Poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, rewalidacyjnymi w Ośrodku realizowane są zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej


W roku szkolnym 2021/2022 w związku z awarią dachu  zajęcia w ośrodku w terminie 31.01.2022 – 07.03.2022 odbywały się w formie zdalnej, w pozostałym okresie stacjonarnie z zachowaniem  zasad reżimu sanitarnego. 


Praca z każdym uczniem w Ośrodku jest wysoko zindywidualizowana - zespół nauczycieli, wychowawców pracujący z uczniem opracowuje dla niego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, dokonuje dwa razy do roku wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania.

Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile 

W roku szkolnym 2021/2022 w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile wszyscy uczniowie kształcili się w klasach ogólnodostępnych. Zapewniono zajęcia rewalidacyjne zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

W czasie zajęć rewalidacyjnych koncentrowano się  również na:


W szkole przygotowywano młodzież do pracy - do pełnienia roli pracownika - prowadzone były zajęcia ukierunkowane na prace przygotowujące ucznia do dorosłości:

Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy

Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy został utworzony na mocy uchwały nr VII.52.2019 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 kwietnia 2019 r.  i rozpoczął swoją działalność w dniu 01.09.2019 r. W jego skład wchodzą: 


W roku szkolnym 2021/2022 działania Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy ukierunkowane były na:


Wychowankowie Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy aktywnie uczestniczyli w pozalekcyjnych zajęciach edukacyjnych:

 

W roku szkolnym 2021/2022 w Zespole Placówek Wychowawczych w Łobżenicy były organizowane imprezy i inicjatywy wspierające proces dydaktyczno-wychowawczy:

Szkoła Podstawowa Specjalna w Łobżenicy 

Szkoła Podstawowa Specjalna wchodzi w skład Zespołu Szkół w Łobżenicy. Budynek szkoły jest przystosowany dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo. Szkoła wyposażona jest w nowoczesne pomoce dydaktyczne, które zapewniły możliwość prowadzenia atrakcyjnych zajęć dla dzieci,  pobudzających ich kreatywność oraz zdolności poznawcze.

W roku szkolnym 2021/2022 zrealizowano obowiązkowe zajęcia edukacyjne, rewalidacyjne oraz indywidualne i grupowe z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, tj.: 

Uczniowie wzięli udział w licznych projektach edukacyjnych:

A także w się w akcjach charytatywnych:


Jednym z ważniejszych wydarzeń szkoły podstawowej specjalnej w roku szkolnym 2021/2022 było zorganizowanie wycieczki szkolnej do Muzeum Kultury Ludowej – Skansen w Osieku nad Notecią. Podczas wycieczki uczniowie uczestniczyli w licznych zajęciach tematycznych oraz wzięli udział w pikniku.

DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

System dopłat do doskonalenia i dokształcania nauczycieli funkcjonuje w celu zdobycia nowych, bądź uzupełnienia już posiadanych przez nauczycieli kwalifikacji. Z systemu dopłat mogą skorzystać nauczyciele, którzy chcą:

W roku szkolnym 2021/2022 na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano 156.584,05 . Łączna liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania wyniosła 490 osób.


156 584

Kwota ogółem wydatkowana w ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022


47 173

Kwota wydatkowana na studia podyplomowe w ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022


109 411

Kwota ogółem wydatkowana na szkolenia i kursy doskonalące w ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022

SZKOŁY I PLACÓWKI NIEPUBLICZNE

DOTACJE Z BUDŻETU DLA SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH w 2022 r.

 15 992 897

+9%

do roku 2021

W Powiecie Pilskim do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wpisanych jest łącznie 96 szkół i placówek.


Dotacje z budżetu Powiatu Pilskiego w roku szkolnym 2021/2022 otrzymały:

Dotacje z budżetu Powiatu Pilskiego w 2022 r.

Środki wydatkowane z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w 2022 r.