BUDŻET

DOCHODY

Dochody ogółem wykonane w 2022 r.

219 355 106

+2,00%

do roku 2021

Dochody ogółem na mieszkańca w 2022 r.

1 674

+2,74%

do roku 2021

1 538

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

136

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje. 

242

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

75

Dochody unijne
na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Najważniejszym źródłem dochodów Powiatu Pilskiego w 2022 r. była subwencja ogólna z budżetu państwa, którą wykonano w wysokości blisko 95,1 mln zł. W ogóle uzyskanych dochodów budżetowych subwencja stanowiła 43,3%. Drugim najważniejszym źródłem dochodów powiatu były wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), które wykonano na poziomie ponad 38,7 mln zł. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano na poziomie wyższym o prawie 1,4 mln zł. Trzecim najważniejszym źródłem dochodów powiatu w 2022 r. były wpływy z usług (21,0 mln zł). Łącznie trzy ww. źródła dochodów zapewniły 70,6% wpływów do budżetu powiatu. 

10 głównych źródeł dochodów Powiatu Pilskiego w 2022 r.

Dochody Powiatu Pilskiego w 2022 r.

Struktura dochodów Powiatu Pilskiego w 2022 r.

dotacje i środki zewnętrzne pozyskane z budżetu ue

9 891 018

+223,73%

do roku 2021

Istotne znaczenie w strukturze dochodów budżetowych Powiatu Pilskiego odgrywały uzyskane w 2022 r. środki zewnętrzne z budżetu środków europejskich. W 2022 r. łączna wartość uzyskanych dotacji unijnych wyniosła 9.891.017,71 zł, z czego 3.405.428,14 zł dotyczyło realizacji zadań o charakterze bieżącym, zaś 6.485.589,57 zł realizacji zadań o charakterze majątkowym.   

WYDATKI

Wydatki ogółem WYKONANE w 2022 r.

233 565 238

+10,31%

do roku 2021

Wydatki ogółem na mieszkańca w 2022 r.

1 782

+11,11%

do roku 2021

1 528

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

254

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

-4 151 214

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

14 527 910

Wydatki zrealizowane

 z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. 

W 2022 r. Powiat Pilski najwięcej środków przeznaczał na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Uwzględniając wydatki poniesione w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, ogół wydatków oświatowych wyniósł niemal 112,2 mln zł. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wydatków powiatu wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości powiatów w Polsce. Drugim najważniejszym obszarem funkcjonowania powiatu pod kątem wydatków było wsparcie mieszkańców w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny - obszar wiążący się w głównej mierze z wypłatą świadczeń rodzinom zastępczym i utrzymaniem 5 domów pomocy społecznej. W 2022 r. zrealizowano wydatki na poziomie blisko 46,1 mln zł (suma wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna, 853 - Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, 855 - Rodzina). Istotne było również utrzymanie administracji, które pochłonęło 25,0 mln zł, co stanowiło blisko 11% wydatków budżetowych powiatu. Znaczące środki powiat wydatkował również w obszarze transportu i łączności (18,5 mln zł) oraz bezpieczeństwa publicznego (14,2 mln zł), co wiązało się z realizowanymi przez powiat zadaniami inwestycyjnymi.

Wydatki Powiatu Pilskiego w 2022 r.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie powiatu NA KONIEC 2022 r.

63 713 529

+9,26%

do roku 2021

Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2022 r.

486

+10,05%

do roku 2021

-14 210 132

Wynik budżetu 

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

1 293 700

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego. 

 29,05 %

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

46 882

Koszt obsługi 

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Zadłużenie Powiatu Pilskiego na koniec 2022 r. wyniosło ponad 63,7 mln zł. W stosunku do roku poprzedniego kwota zadłużenia wzrosła o ponad 9%. Wzrost zadłużenia powiatu jest wynikiem wysokiej aktywności inwestycyjnej (z uwagi na ograniczone możliwości generowania dochodów własnych, w celu zrealizowania zadań inwestycyjnych zaciągnięto nowe zobowiązanie, które również stanowi wkład własny do realizowanych inwestycji z dofinansowaniem). Poziom wygenerowanej w 2022 r. nadwyżki operacyjnej zapewnia bezpieczeństwo finansowe, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Kształt WPF Powiatu Pilskiego wg ostatniej zmiany podjętej w 2022 r.